mapa serwisu kontakt
Odnawialne Żródła Energii OpolszczyznyProgram Operacyjny Kapitał Ludzki Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Informacje wstępne....

Konieczność zwiększania udziału energetyki odnawialnej w ogólnym bilansie produkcji energii elektrycznej wynika bezpośrednio z zobowiązań Polski, w związku z wejściem w życie Protokołu z Kyoto (1997). W przyjętej w 2001 roku "Strategii rozwoju energetyki odnawialnej" założono osiągnięcie przez nasz kraj poziomu 7.5% produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w roku 2010. W woj. opolskim całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło wynosi ok. 14300 GWh/rok. Udział energii odnawialnej w odniesieniu do całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło wynosił w 2006 roku zaledwie ok. 1.9 %. Wsparcie Unii Europejskiej, deklaracje inwestorów oraz już obecnie przygotowywane projekty inwestycyjne sugerują w najbliższym czasie dynamiczny wzrost na terenie woj. opolskiego inwestycji związanych z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii.

Portal "Odnawialne Źródła Energii Opolszczyzny" ma służyć promowaniu, usystematyzowaniu i zebraniu w jednym miejscu informacji dotyczących możliwości przeróbki i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w woj. opolskim oraz transferowi wiedzy (w tym poprzez doradztwo techniczne ekspertów) i aktualności w zakresie OZE.


Administratorem portalu jest Opolski Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, który od wielu lat prowadzi prace naukowe i wdrożeniowe związane z wykorzystaniem alternatywnych i odnawialnych źródeł energii.
Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu na podstawie umów z Samorządem Województwa Opolskiego, przy współudziale Środków Unii Europejskiej (w ramach ZPORR), realizował projekty mające między innymi na celu: 

  •  zbilansowanie możliwości produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w gospodarce małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w województwie opolskim oraz ocenę możliwości zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii - uwzględniając specyfikę stosowanych technologii (projekt pod nazwą „SYSTEM TRANSFERU INFORMACJI DLA POTRZEB REGIONALNEJ STRATEGII ENERGETYCZNEJ W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”) 
  •  transfer wiedzy i promowanie zastosowania innowacyjnych technologii wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii, szczególnie w zakresie zdiagnozowanego w regionie zainteresowania w kierunku rozwoju małej energetyki wodnej oraz energii z biomasy, a zwłaszcza przeróbki biomasy pod kątem produkcji biopaliw i biogazu. (projekt pod nazwą „OPOLSKIE CENTRUM TRANSFERU INNOWACJI – W ZAKRESIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”)